Wat wordt er verstaan onder freelance werkzaamheden?

Freelance werkzaamheden zijn werkzaamheden die je verricht zonder dat er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Hierbij kun je denken aan:
- inkomsten uit type- en vertaalwerk
- het geven van (bij)lessen
- het geven van huiswerkcursus
- het examineren
- optreden als gecommitteerde of scheidsrechter

Daarnaast kan gedacht worden aan de beloning van journalisten, acteurs, schrijvers en anderen die meewerken aan tijdschriften, seminars, lezingen e.d., maar ook ontvangen vacatiegeld door bestuursleden van een vereniging of stichting en leden van commissies, tuchtcolleges of stembureaus.