Wat is de termijn voor het indienen van een middelingsverzoek?

Het schriftelijke verzoek tot middeling moet binnen 3 jaar nadat de aanslag over het laatste dat in het
verzoek is meegenomen onherroepelijk is geworden bij de Belastingdienst zijn ingediend. De onherroepelijkheid
treedt in beginsel op na het verstrijken van zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.