Wat houdt de bijzondere regeling (verzilveringsregeling) voor de ziektekosten in?

Soms heeft iemand aftrekposten, maar resulteren deze vanwege een laag inkomen niet in een belastingteruggaaf. Met betrekking tot de ziektekosten is hiervoor een speciale regeling in het leven geroepen, de zogenaamde verzilveringsregeling.

Het aangifteprogramma van de Belastingdienst berekent slechts de inkomstenbelasting en laat de teruggaaf van de Verzilveringsregeling niet zien. Na het indienen van de aangifte beoordeelt de Belastingdienst zelf– of er recht is op deze teruggaaf.

Let op: de teruggaaf wordt pas uitbetaald na het definitief worden van de aanslag.

Zijn reiskosten voor het vervoer naar een arts, ziekenhuis e.d. aftrekbaar?

De kosten van vervoer voor het verkrijgen van geneeskundige hulp is geheel aftrekbaar. Het gaat hierbij om de werkelijke kosten van vervoer naar de behandeld (tand)arts, specialist, ziekenhuis etc. Bij een taxi, trein, ambulance zal altijd een ‘bonnetje’ aanwezig zijn. Bij vervoer per eigen auto kunnen de werkelijke kosten per kilometer in aftrek worden genomen.

Wanneer komen ziektekosten voor aftrek in aanmerking?

Ziektekosten komen alleen voor aftrek in aanmerking voor zover deze niet door het ziekenfonds, de (aanvullende) ziektekostenverzekering of de werkgever worden vergoedt. Daarnaast geldt dat kosten in aftrek komen in het jaar dat ze zijn betaald. Zijn de kosten in 2011 gemaakt, maar pas in 2012 betaald, dan komen ze dus niet in 2011 voor aftrek in aanmerking.