Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1    IBstudent.nl is een onderdeel van IBhulp.nl.

1.2 In het navolgende dient onder “IBhulp” te worden verstaan alle aan IBhulp gelieerde websites en ondernemingen alsmede alle ten behoeve van IBhulp werkzame personen. Onder “Deelnemer” dient te worden verstaan alle (rechts)personen die van de diensten van IBhulp gebruik maken.

1.3 Deze algemene voorwaarden alsmede andere informatie betreffende de website is onder meer te vinden op de website: www.ibstudent.nl.

 

Artikel 2 Disclaimer

2.1 IBhulp streeft ernaar dat de op haar websites aangeboden informatie correct is. Bij de samenstelling van de websites wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. IBhulp staat echter niet in voor de juistheid daarvan. In geen geval is IBhulp aansprakelijk voor het gebruik van haar websites en diensten.

2.2 IBhulp streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.

2.3 IBhulp bevat links naar websites van derden. De inhoud van sites waarnaar wordt verwezen is niet door IBhulp gecontroleerd en/of geautoriseerd. IBhulp geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites en de informatie waarnaar op deze websites wordt verwezen.

2.4 IBhulp staat niet in voor de juistheid van de door partners verstrekte informatie. IBhulp is dan ook niet verantwoordelijk voor uitingen van derden welke gebruik maken van de door IBhulp verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 3.

2.5 De informatie op deze website kan op elk moment door IBhulp worden gewijzigd. De op deze website aangeboden informatie is geen advies. De gebruiker van de website blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aangeleverde informatie en mogelijke beslissingen/acties die hij mocht nemen na gebruik van IBhulp. Door gebruik te maken van de diensten van IBhulp gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 3 Overeenkomst tot deelname

3.1 IBhulp biedt de Deelnemer onder meer de mogelijkheid om (belasting)berekeningen uit te voeren. Hiervoor dient de Deelnemer zijn gegevens op de daarvoor beoogde plekken in te vullen. Na afloop van de berekening krijgt de Deelnemer de mogelijkheid om op het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail van IBhulp te ontvangen.

3.2 De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens tijdens de deelname correct, up-to-date en volledig zijn.

3.3 De Deelnemer neemt kosteloos deel aan de (belasting)berekeningen en het ontvangen van een handleiding. Met deze deelname verleent de Deelnemer zijn toestemming aan IBhulp en partners om de door Deelnemer verstrekte gegevens te gebruiken voor:

a. het opstellen van de persoonlijke gebruikershandleiding;

b. het sturen van e-mailberichten aan de Deelnemer waarin reclame wordt gemaakt voor producten en/of diensten van de partners;

c. het delen van de verstrekte gegevens met partners van IBhulp;

d. overige vormen van commerciële communicatie.

3.4 Indien en voor zover IBhulp en haar partners gebruik maken van commerciële communicatie, wordt daarbij telkens de mogelijkheid opgenomen om de verleende toestemming permanent in te trekken.

3.5 IBhulp is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van e-mailadressen door anderen dan de eigenaar van het emailadres.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 IBhulp verzamelt persoonsgegevens voor direct marketing doeleinde voor haarzelf en voor haar partners.

4.2 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doel omschrijving door IBhulp aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

4.3 IBhulp draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van IBhulp , mag de Deelnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 6 Slotbepalingen

6.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de Deelnemer na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

6.2 IBhulp en de Deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

6.3 Op elke overeenkomst tussen IBhulp en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

6.4 De rechter in de vestigingsplaats van IBhulp is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien IBhulp een beroep doet op deze bepaling, heeft de Deelnemer de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

6.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6.6 Deze versie van de algemene voorwaarden is geldig van 1 januari 2012. Een voorgaande versie(s) is opvraagbaar middels de onder artikel 4 genoemde contactgevens.

 

Artikel 7 Vragen en klachten

Eventuele vragen of klachten kan de Deelnemer richten aan:
IBhulp.nl
Laapersveld 53
1213 VB te Hilversum
e-mailadres: info@ibhulp.nl